Xem tất cả 2 kết quả

FortiManager 300E cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp để chứa các mối đe dọa này, nhưng cũng cung cấp sự linh hoạt để phát triển cùng với mạng luôn thay đổi của bạn.

FortiManager 300F cung cấp một giao diện chung để quản lý tất cả các sản phẩm Fortinet của bạn bao gồm FortiSat, FortiAP, FortiSwitches, FortiClients, FortiAnalyzers được quản lý và hơn thế nữa, giảm sự phức tạp và số lượng nhân viên có tay nghề cần thiết để quản lý mạng.